Mirë se vini

Orari i punës : E hënë - e Premte - 09:00 - 18:00
  Kontakti : +383 44 27 27 87

TRANSPLANTI I FLOKEVE

Në qoftë se sot ju zgjidhni  mjekun udhëheqes për restaurimin e flokëve, i cili kryen kirurgji të artit (artin kirurgjik) ju mund të arrihen rezultate krejtësisht të natyrshme që do të zgjasinë për një kohë të jetës.

Kjo faqe është krijuar për pacientë, për të ndihmuar të tjerët të marrin hype të fundit dhe të mësojnë se si  të arritij në rezultate të mëdha.

Mësoni rreth transplantit të flokut nga pacientët aktual

Aftësia dhe teknika e kirurgut për restaurim të flokëve ndryshojnë shumë, ashtu si edhe rezultatet e tyre.

Operacioni për transplantin e flokeve mund të rivendos flokët tuaj natyrale që rriten gjatë jetës.

Kur kjo bëhet  drejtë, rezultati është aq  natyral që edhe një stilist nuk mund ta zbulojë atë.

Sot kirurgjia për restaurimin e flokëve është një procedurë një ditëshe -pacienti kërkon vetëm anestezi lokale. Shumica e pacientëve janë të habitur sesa pak apo fare nuk hasin në siklet , nëse kanë, mund të ndodh gjatë dhe pas operacionit.

Kjo faqe do t’ju ndihmojë të mësoni se si bëhet  transplanti i flokut,  procedura është më e përparuar dhe më natyrale dhe të cilën mjekët në të gjithë botën e kryejnë përmes kirurgjisë së shquar për restaurimin e flokëve.

Kush është kandidati

Shumica e njerëzve të cilët janë me tullace (qele) mund të përfitojnë nga restaurimi mjekësor i flokëve. Gratë mund të përfitojnë nga operacioni i restaurimit të flokëve në qoftë se ato janë me tullace (qele)  në zonat e përqendruara të ngjashme me klasiken “modeli i tullaceve (qeleve) te meshkujt”.

Megjithatë, disa njerëz janë kandidat  të mirë për restaurimin mjekësor të flokëve apo MHR se të tjerët dhe do arrijnë rezultatet më dramatike të restaurimit të flokëve. Tek dy pacientë meshkuj, transplanti i flokeve i treguar më poshtë ilustron se si disa pacientë  në varësi të karakteristikave të flokëve të tyre, mund të arrijë një përmirësim më dramatik me pak grafte.

Vini re se njeriu në të majtë ka PRANUAR vetëm 1.860 grafte për të arritur vështrimin  më të plotë se njeriu në të djathtë që e bëri 2995 grafte.

Pacient të ndryshëm arrijnë rezultate të ndryshme në fund

1

Ky seksion do të ju ndihmojë të mësoni se çfarë ju realisht mund të arrini me kirurgji për restaurimin të flokëve. Është e rëndësishme që të kemi shpresa realiste dhe për të gjetur mjekun e trajnuar për restaurimin e flokëve, i cili mund të përmbushur apo të tejkalojnë pritjet tuaja.

Kirurgjia për restaurimin e flokëve është kryesisht një çështje e “kërkesës dhe ofertës”

2

Rezultatet  që mund të arrihen me kirurgji për restaurimin mjekësor të flokëve përcaktohen nga disa variabla. Por variabël kritik është me të vërtetë një çështje e “kërkesës dhe ofertës”.

Furnizimi i flokëve do bëhet aq sa është  zona donore rezistente ndaj qeleve (tullaceve) që ju keni në anën e pasme dhe anash  kokës (dmth, sa folikul mund të mirren nga kjo zonë pa e zbuluar atë). Kërkesa  vendoset nga, sa zona të tullacit (qelit) ju doni ti mbuloni dhe në çfarë shkalle të plotësimit.

Për të vlerësuar numrin e grafteve ju mund të keni nevojë të përdorni  graft kalkulatorin.

Konsultohuni me mjekun për restaurimin e flokëve

Të planifikoni një konsultim mjekësor për ti vlerësuar mundësitë tuaja, kontaktoni mjekun e kualifikuar për restaurimin e flokëve. Mjeku me përvojë mbi restaurimin mjekësor  të flokëve, do tiu ofroj  një vlerësim profesional dhe një plan mbi restaurimin mjekësor të flokëve (jo kirurgjikale dhe ose kirurgjikale), si dhe vlerësimin e kostos totale.

Shkalla juaj e qeleve (tullacit), tani dhe në të ardhmen, përcakton mundësitë e restaurimit mjekësor të flokëve tuaj.

Transplantet e flokut kanë evoluar në mënyrë dramatike gjatë dekadës së kaluar. Sot, kur bëhet e drejtë, është një procedurë ambulatore shumë e rafinuar që prodhon rezultate të plota dhe natyrale.

 

Përzgjedhja e procedurës së duhur për transplantin e flokeve dhe mjekut është absolutisht kritike

Kur kryhet saktë as edhe stilisti i juaj i flokëve nuk do të zbulojë se keni pasur transplantim të flokëve. Por është absolutisht kritike procedura dhe transplantimi klinik i flokeve që ju zgjidhni , ku shumica e kirurgëve që bëjnë transplantim të flokëve sot janë ende duke përdorur procedura të vjetëra.

 

Kjo faqe është e drejtuar dhe e angazhuar për tu siguruar juve informacione dhe mjete që ju duhet për të shmangur kurthet dhe për të arritur rezultate të mëdha.

Procedura e mirë për transplantim të flokeve -e lehtë për pacientin, por e vështirë për stafin

 

Arsyeja pse vetëm një pakicë e kirurgëve për transplantim të flokëve, bëjë me të vërtetë gjendjen e transplanteve të flokëve në mënyrë artistike është për shkak se procedurat dhe teknikat më të përparuara kërkojnë nga stafi nivele shumë të larta të aftësive, përvojës dhe kohë të gjatë të punës.

Për të arritur këtë nivel të lartë të cilësisë së një klinikë zakonisht ka nevojë për një staf të madh dhe të trajnuar mirë që është i përkushtuar ekskluzivisht për të bërë transplant të flokëve. Megjithatë, restaurimi klinik i flokëve duhet të jetë në gjendje për të siguruar pacientit natyralitet dhe plotësinë e mundëshme në vetëm një seancë kirurgjikale, shërim të shpejtë, dhe përdorimin optimal të flokëve të tyre të kufizuar nga zonat donatore.

Megjithatë, shumë klinika nuk janë të gatshme të kushtojnë kohë dhe burime për të zhvilluar këtë aftësi optimale.

 

Procedura që është më e mira për pacientin

Procedura optimale në ditët e sotme me njësi folikulare i mundëson pacientit për të arritur rezultate shumë të natyrshme sepse ajo rikrijon dhe imiton mënyrën natyrale të rritjes së flokut të personit , flokë për flokë.

 

Transplanti Folikular Unit Hair është  e para botësrisht e procedurës standarde për transplantin e flokeve që kryhet nga shumë prej kirurgëve të sotëm.

Për të kuptuar se pse rezultatet e kësaj procedure të transplantimit të flokëve  duket kaq e natyrshme, ju duhet së pari të kuptojni se si flokët rriten në të vërtetë

 

 

 

Si flokët rriten natyrshëm në lëkurën e kokës

Njësia folikulare

Nëse ju shikoni nga afër në flokët në rritje natyrale duke përdorur zmadhues ju do të shihni se flokët në fakt rritet në grupimet e një, dy, tre dhe katër qimeve.

Këto grupime të flokëve natyrale rriten në modele të parregullta në lëkurën e kokës të ngjashme me mënyrën se si bari rritet në një lëndinë. Këto grupime janë teknikisht të referuara si “njësi folikulare”.3

Rezultatet e transplantimit nayral të flokeve vijnë nga natyra e kopjimit, flokë për flokë (qime për qime)

Zhvendosja me kujdes e njësive folikulare të përgatitura në zona tullace-rezistente nga mbrapa dhe anash  kokës, mjekët bëjnë “transplantimin e këtyre njësive folikulare” duke krijuar një model natyral të flokëve në zonat e zbrazëta (qel).

Për ta bërë këtë si duhet është një proces që kërkon shumë kohë. Ajo kërkon një ekip mjekësor të teknikëve të kualifikuar dhe tepër të përpiktë që punojnë ngushtë me mjekun udhëheqës në transplantim të flokëve.

 

Avantazhet e trasnplantimit të flokëve me njësi folikulare mbi procedurat standarde:

Grafte të  vogla me prerje minimale

Me kujdes  përgaditet grafti i njësisë folikulare që përmbajë minimumin e indeve të tepërta të kokës dhe janë shumë të vogla, struktura kompakte. Si rezultat, grafti përshtatet në prerje shumë të vogla që prodhojnë shumë pak trauma të kokës.

Përdorimi i grafteve më të vogla, me prerje më pak invazive, lejon që një numër i madh grafteve të transplantohen në një seancë. Përveç kësaj, graftet e vogla mund të vendosen së bashku afër njëra tjetrës.

4

 

Zvogëlimi i kujdesshëm i indeve të donatorëve me përdorimin e mikroskopëve mund të  prodhon më shumë grafte

Me zvogëlimin  e kujdesshëm të indeve të donatorëve në njësitë e natyrshme që ndodhen folikulat nën zmadhim (duke përdorur mikroskopë), janë prodhuar numri maksimal i grafteve të paprekura dhe të padëmtuara nga sasitë e caktuara të indeve të donatorëve. Dhe që indi donator tek pacienti është i kufizuar, kjo i mundëson pacientin që në fund të fundit të arrin mbulimin sa më të plotë të hapësirës tullace (qelit).

5

Transplanti i flokëve  me njësi folikulare – Hap pas Hapi

 

Më poshtë hap pas hapi  tregohet i procedurat e sotme mbi artin e trasnplantit të flokëve me njëso=i folikulare  e kryer normalisht.

Sot kirurgjia e transplantit të flokeve është një procedurë  një ditore-pacientit i bëhet vetëm anestezia lokale. Shumica e pacientëve janë të habitur nga sa pak apo fare nuk kanë siklet, nëse ka, shfaqen gjatë dhe pas operacionit. Shumë pacientë mund të shikojnë TV apo të bëjnë një sy gjumë gjatë procedurës së transplantimit të flokeve.

 

Pacienti është përgatitur për  transplantimin e flokeve

6

Gjatë transplantimit të flokeve  njësitë folikulare do hiqen nga pjesa e pasme të kokës që janë gjenetikisht rezistent ndaj  qelve (tullacit) dhe do të zhvendosen (transplantohen) në zonat bosh(qel).

Zona  donatore shkurtohet (qethet)

7

Para operacionit, flokët në zonën e donatorëve që do të hiqen folikulat shkurtohet (qethet).

Zona donatore përgatitet për kirurgji

8

Pasi zona e donatorëve përgaditet ipet anestezia lokale.

 

Largohet indi donator (Heqja e njësive folikulare nga zona donatore)

9

Indi donator që përmban folikula rezistente, hiqet kirurgjikisht.

Indi  donator shkurtohet në grafte të njësive folikulare

10

Tek teknika kirurgjikale mund të përdoret mikroskopi për të parë indet e donatorëve në mënyrë që të pres dhe të përgatiten sa më shumë grafte me njësi  folikulare të flokëve.

Zona tullace marrëse përgatitet

11

Pasi ipet anestezia lokale, zona marrëse është gati për transplantimin e flokëve. Nuk është e nevojshme qethja (shkurtimi) i flokëve prezent në zonën marrëse.

 

Bëhen prerje të vogla në zonën marrëse

12

Prerje shumë të vogëla apo shpime bëhen në zonat pranuese në modele të parregullta që imitojnë natyrën e flokëve. Graftet me njësi folikulare më pas do të vendosen me kujdes në këto prerje të vogël.

Vendosen graftet vrimat e pregaditura

13

Graftet me njësi folikulare vendosen me kujdes dhe  butësi në prerjet pranuese.

 

Graftet  vendosen në mënyrë tipike me dendësi më të vogla

14

Graftet një dhe dy të flokëve vendosen në pjesën e përparme shumë më tepër hollë, me tre dhe katër graftet e flokët vendosen ndryshme pas tyre.

Pacienti menjëherë pas transplantimit të flokeve

15

Pas kirurgjisë për transplantin e flokeve,  pacienti do të ketë qindra prerje të vogël me kallam të flokëve të shkurtëra që tregon  graftet e reja.

 

Përfundimi i  transplantimit të flokëve

16

Prerjet e vogël në zonën donore shërohen shpejt. Skuqja dhe krustat (koret) në zonën e marrëse normalisht pastohen rreth një jave.

 

CAKTO TERMIN